Algemene Leverings- /Betalingsvoorwaarden voor online bestellingen
Supplementenenzo te Amstelveen

1. Definities
In deze algemene voorwaarden zal de volgende betekenis worden toegekend aan de navolgende woorden, tenzij uit het verband waarin deze worden gebruikt blijkt, dat daaraan een andere betekenis moeten worden gehecht.
Supplementenenzo is onderdeel van Bosma Direct Marketing gevestigd op Kotter 106, 1186 WN Amstelveen.
Inschrijving KvK 74012592. BTW nr: NL0011358461B95.
Opdrachtgever: degene die al dan niet voor zichzelf met Supplementenenzo een overeenkomst heeft gesloten tot levering van goederen en/of diensten, alsmede een ieder die door of in verband met een door Supplementenenzo gesloten overeenkomst in een rechtverhouding tot Supplementenenzo komt te staan.

2. Toepasselijke voorwaarden
Op alle overeenkomsten tussen Supplementenenzo en opdrachtgever zijn deze verkoopvoorwaarden van toepassing, met uitsluiting van eventuele door de opdrachtgever c.q. wederpartij van toepassing verklaarde voorwaarden. Bij afwijking tussen Nederlandse tekst en een vertaling daarvan is de Nederland se tekst bindend.

3. Prijsopgave
Alle prijzen vermeld in brochures, folders e.d. zijn richtprijzen, die gelden indien en voor zover de voorraad strekt. Bestellingen op basis van brochures, folders e.d. worden uitgevoerd tegen de bij bestelling opgegeven prijzen, binnen de daarvoor gestelde termijn. Slechts schriftelijk gedane prijsopgaven zijn bindend. Prijsopgaven, anders dan gedaan ter zake van bestellingen dan bovenbedoeld, zijn acht dagen bindend. Prijsaanduidingen en aanbiedingen in de webwinkel zijn inclusief BTW.

4. Overeenkomsten
Voor de totstandkoming van een overeenkomst is een schriftelijke opdrachtbevestiging nodig. Een overeenkomst is eerst dan tot stand gekomen, indien deze binnen 8 dagen door Supplementenenzo schriftelijk is bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht door Supplementenenzo is begonnen.

5. Levering
Alle door Supplementenenzo opgegeven leveringstermijnen zijn geschatte termijnen en zullen nimmer beschouwd worden als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Verzendkosten zijn afhankelijk van het order bedrag en het land van bestemming. Tijdens het orderproces kunt u de verzendkosten berekenen. Op aanbiedingen kunnen afwijkende regels gelden, die dan uitdrukkelijk vermeldt worden.

6. Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Supplementenenzo.nl, Kotter 106, 1186 WN Amstelveen, info@supplementenenzo.nl, Telefoon: 06 110 90 230) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

6a. Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: – volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; – producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben; – producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; – producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken; – audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; – kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (abonnement).

7. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum, zonder compensatie. Facturen worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet eerder verzonden dan op de dag van levering.

8. Eigendomsvoorbehoud
De door Supplementenenzo aan opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Supplementenenzo totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Supplementenenzo is gerechtigd in geval opdrachtgever in verzuim is, deze goederen onmiddellijk bij opdrachtgever op te halen c.q. tot zich te nemen.

9. Vorderingen van derden
Opdrachtgever vrijwaart Supplementenenzo voor alle schaden, gevolgen en vorderingen van derden, die voorvloeien uit door of namens opdrachtgever gedane onjuiste, misleidende en/of onvolledige opgaven, aanduidingen, inlichtingen, mededelingen en/of aanwijzingen.

10. Verval van vorderingen
Alle vorderingen jegens Supplementenenzo tot vergoeding van schade, verlies van vorderingen van derden, boeten of kosten of anderszins, vervallen indien zij niet schriftelijk ter kennisgeving van SupplementenEnzo zijn gebracht binnen 30 dagen na levering, dan wel nadat opdrachtgever met die vordering bekend was of had behoren te zijn. Elke vordering jegens Supplementenenzo vervalt in ieder geval indien deze niet binnen 6 maanden na het ontstaan van die vordering in rechte is vervolgd.

11. Aansprakelijkheid
Supplementenenzo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade. Ingeval Supplementenenzo aansprakelijk zal zijn, zal deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot ten hoogste de overeengekomen waarde van de levering.

12. Ontbinding
Supplementenenzo is gerechtigd een overeenkomst terstond, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussen komst te ontbinden ingeval de opdrachtgever; surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, in liquidatie treedt, wordt getroffen door een beslag op zijn goederen, onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikking over zijn vermogen of een substantieel gedeelte daarvan verliest.